Open menu

MLAD Mediateca Ladina

Piattaforma per la diffusione della lingua ladina

Istitut Cultural Ladin Scola Ladina de Fascia Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
homepage » Oujes » Giochele Stochier » Piere dal Polver

Oujes

Piere dal PolverBio

Testo

G: Dapò este injignà e?
P: Son injignà Giochele.
G: Ben ades te conte. Chi egn… l’era, l’era vin Pozes, l’era na baraca che i brujèa èga de vita. Dapò l’é ruà un, forest o no sé da olè, i ge dijea Piere dal Polver chi fascegn. Dapò l’à ciapà cà e… e zeche contrac che l’aea, col diaol o (l grignotolea) con sia mère, no sé. L jìa dò reijes e l brujèa èga de vita e… capésceste? L brujèa èga de vita! Dapò cò l n’èa n picol barijel de sta èga de vita anzièna l se la tolea sun na cracs e l vegnìa, l jìa a se la vener, ju de Pozes. E na bela outa l’é vegnù e, e canche l’é stat te Ciantrujan, a vegnir fora per Ciantrujan l’èa tant n gran peis che no l’era più bon de jir. Canche, l dajea la luna de net, l vèrda, l vedea l diaol su sun sia cracs con de gran cedenes che jìa ju, capesceste? E… el no podea pussèr, enfati l’é vegnù en fora e da zeche moda che l’à fat, l’é sutà sù e l’é sutà sa Bertol Fontèna i ge disc, i dijea i Fontènesc. E ló l’é sutà te stala e l’é sutà su per funé! L’é sutà... su per funé e l’é sutà te stua e i aea n gran Segnoredìo te stua tacà sù. L se à, l se à sbraciolà dintorn chel Segnoredìo e l’à preà aiut. Dapò i é suté chisc Fontènesc vin calonia i à fat jir via no sé se don Piere o don Simon o n preve... Enfati l’é jit via e… emben i vedea… ic non à vedù l diaol, ic, ma i vedea n gran giat te dò usc de stua… neigher! N gran giat neigher te dò usc de stua. E chest preve l l’à cacià e dapò l’à cognù sin jir. E dapò i dijea che l l’à miorà, noe? De chesta…
P: Strionament.
G: De chesta roba. Ma se l’é vera o no, no se sà. Ma dapò l’é sin jit e chest… e demez zaonder l se à endò metù da nef.
P: Col diaol?
G: Ei, col diaol. Ma dapò no se à più sentù che che l’à fat. Capesceste?